ITA NPUมหาวิทยาลัยนครพนม
  • Integrity and Transparency Assessment : ITA
  • วัน อาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564
  • เวลา   น.
  • Online 1


ประวัติความเป็นมา

สืบเนื่องจากรัฐบาล นำโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายเร่งด่วนที่จะส่งเสริมและสร้างความตระหนักแก่ประชาชน โดยเฉพาะสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ให้ความรู้ และปลูกค่านิยมแก่นักศึกษา บุคลากร ผู้บริหาร เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนั้น มหาวิทยาลัยนครพนมจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้น


วิสัยทัศน์

"มหาวิทยาลัยนครพนมโปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น"

การดำเนินงาน

 1.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

             จัดกิจกรรมวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2558 มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 600 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา คณาจารย์

  2.จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

             จัดกิจกรรมวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มเป้าหมาย 500 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานการศึกษาของรัฐ เช่น สพม. สพฐ. นักศึกษา ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม

   3. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

             จัดกิจกรรมวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ในงานกีฬาบุคลากร โดยมีขบวนพาเหรดรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร บุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม

   4. บูรณาการสู่การเรียนการสอนในระดับหลักสูตร