ITA NPUมหาวิทยาลัยนครพนม
  • Integrity and Transparency Assessment : ITA
  • วัน อาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564
  • เวลา   น.
  • Online 2


             สืบเนื่องจากรัฐบาล นำโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายเร่งด่วนที่จะส่งเสริมและสร้างความตระหนักแก่ประชาชน โดยเฉพาะสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ให้ความรู้ และปลูกค่านิยมแก่นักศึกษา บุคลากร ผู้บริหาร เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนั้น มหาวิทยาลัยนครพนมจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้น