ITA NPUมหาวิทยาลัยนครพนม
  • Integrity and Transparency Assessment : ITA
  • วัน อาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564
  • เวลา   น.
  • Online 2


   1.จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

             จัดกิจกรรมวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2558 มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 600 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา คณาจารย์

   2.จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

             จัดกิจกรรมวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มเป้าหมาย 500 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานการศึกษาของรัฐ เช่น สพม. สพฐ. นักศึกษา ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม

   3. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

             จัดกิจกรรมวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ในงานกีฬาบุคลากร โดยมีขบวนพาเหรดรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร บุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม

   4. บูรณาการสู่การเรียนการสอนในระดับหลักสูตร