ITA NPU

ติดต่อเรา

โทรศัพท์

0 4253 2477-8 ต่อ 304,305

โทรสาร

0 4253 2479

ที่อยู่

เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000​

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

[wpforms id="970"]

เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

Scroll to Top